Problemy u dzieci i młodzieży

 • brak motywacji do nauki
 • ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • trudności w koncentracji uwagi
 • problemy z zapamiętywaniem
 • brak uważnego słuchania
 • nierozumienie czytanego tekstu
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • opóźniony i zaburzony rozwój mowy
 • zaburzona płynność wysławiania się
 • błędy ortograficzne
 • trudności w liczeniu
 • zaburzona orientacja przestrzenna
 • obniżona sprawność manualna
 • zaburzona sprawność ruchowa
 • nieadekwatna pamięć wzrokowa i słuchowa
 • nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD
 • spowolnienie psychoruchowe – ADD
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • impulsywność
 • nadruchliwość
 • zaburzona integracja sensoryczna
 • uzależnienia (m.in. gry, Internet, TV, papierosy, alkohol)
 • zaburzenia snu
 • podwyższony poziom złości i gniewu
 • niekontrolowane wybuchy gniewu
 • chwiejność emocjonalna
 • nadmierna wstydliwość
 • agresja
 • lęki
 • fobie
 • nerwice
 • tiki