Diagnostyka, cele terapii

  1. Omówienie metody – informacje nt. EEG Biofeedback, główne założenia, wskazania i przeciwwskazania;
  2. Przeprowadzenie badania, którego efektem jest tzw. mapa mózgu – dokonanie pomiarów aktywności mózgu na określonych punktach głowy przy oczach otwartych, oczach zamkniętych i podczas wykonywania zadania;
  3. Przeprowadzenie wywiadu – jest dwuczęściowy, pierwsza część ma formę ankiety, informacji o dziecku udzielają jego rodzice (opiekunowie), część druga to wywiad o funkcjonowaniu klienta;
  4. Omówienie wyników badania i postawienie diagnozy – informacje uzyskane z mapy mózgu poparte informacjami z wywiadu, wyciągnięcie wniosków;
  5. Ustalenie celów treningu;
  6. Określenie, które fale trzeba wzmacniać, a które osłabiać;
  7. Pokazowa sesja;
  8. Ustalenie harmonogramu spotkań.